GlotPress

Translation of Event Espresso 3: Vietnamese

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Attention: Your transaction was declined for the following reason: Chú ý: Giao dịch của bạn đã bị hoãn với lí do sau: Details

Attention: Your transaction was declined for the following reason:

Chú ý: Giao dịch của bạn đã bị hoãn với lí do sau:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:29:17 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Attention: There was an error communicating with SecurePay Chú ý: đã có lỗi trong việc trao đổi với SecurePay Details

Attention: There was an error communicating with SecurePay

Chú ý: đã có lỗi trong việc trao đổi với SecurePay

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:30:10 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Attention: an unknown error occurred. Results of request to SecurePay: Chú ý: xảy ra lỗi chưa xác định. Bên dưới là kết quả cho yêu cầu SecurePay Details

Attention: an unknown error occurred. Results of request to SecurePay:

Chú ý: xảy ra lỗi chưa xác định. Bên dưới là kết quả cho yêu cầu SecurePay

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:32:11 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Bankcard Thẻ ngân hàng Details

Bankcard

Thẻ ngân hàng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:32:24 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Diners Club Câu lạc bộ ăn tối Details

Diners Club

Câu lạc bộ ăn tối

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:32:37 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SecurePay Test Mode Chế độ thử SecurePay Details

SecurePay Test Mode

Chế độ thử SecurePay

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:32:51 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sortable Date Ngày tháng có thể sắp xếp Details

Sortable Date

Ngày tháng có thể sắp xếp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:34:14 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A coupon or promo code can be anything you want. For example: Say you have an event that costs Một phiếu mua hàng hoăc mã khuyến mãi có thể là bất cứ dạng thức nào bạn muốn. Ví dụ: cho là bạn có sự kiện trị giá Details

A coupon or promo code can be anything you want. For example: Say you have an event that costs

Một phiếu mua hàng hoăc mã khuyến mãi có thể là bất cứ dạng thức nào bạn muốn. Ví dụ: cho là bạn có sự kiện trị giá

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:36:05 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use %s to block spam registrations Sử dựng %s để khóa những đăng ký rác Details

Use %s to block spam registrations

Sử dựng %s để khóa những đăng ký rác

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:36:28 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Alternative Registration Page (optional) Trang đăng ký thay thế ( tùy chọn ) Details

Alternative Registration Page (optional)

Trang đăng ký thay thế ( tùy chọn )

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:37:02 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This option will override your existing registration page and send attendees to the URL that is entered. Tùy chọn này sẽ thay thế trang đăng ký hiện tại và gửi người tham dự đến URL mới. Details

This option will override your existing registration page and send attendees to the URL that is entered.

Tùy chọn này sẽ thay thế trang đăng ký hiện tại và gửi người tham dự đến URL mới.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:38:17 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
An error has occurred. The registration ID could not be found. Đã có lỗi xảy ra. ID đăng ký không được tìm thấy. Details

An error has occurred. The registration ID could not be found.

Đã có lỗi xảy ra. ID đăng ký không được tìm thấy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:38:38 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
An error occurred. The primary attendee could not be found. Đã có lỗi xảy ra. Người tham dự đầu tiên không được tìm thấy. Details

An error occurred. The primary attendee could not be found.

Đã có lỗi xảy ra. Người tham dự đầu tiên không được tìm thấy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:39:33 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
that I recommend you download and use. It is very easy to work with it in excel, just remember to save it as a CSV and not excel sheet. mà chúng tôi đề nghị tải và sử dụng. Tiện lợi khi thao tác với excel, và nhớ là nên lưu dưới dạng CSV chứ không phải bảng excel Details

that I recommend you download and use. It is very easy to work with it in excel, just remember to save it as a CSV and not excel sheet.

mà chúng tôi đề nghị tải và sử dụng. Tiện lợi khi thao tác với excel, và nhớ là nên lưu dưới dạng CSV chứ không phải bảng excel

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:41:29 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This page is for importing your events from a comma separated file (CSV) directly into the the events database. The limitation of this upload is that it does not support the extra questions, only the core event configuration. Trang này được dùng để nhập thông tin sự kiện trực tiếp từ tập tin ngăn cách bằng dấu phẩy ( CSV ) vào kho dữ liệu sự kiện. Giới hạn của việc tải lên nằm ở chỗ không hỗ trợ phần câu hỏi đính kèm mà chỉ có những thông tin sự kiện quan trọng. Details

This page is for importing your events from a comma separated file (CSV) directly into the the events database. The limitation of this upload is that it does not support the extra questions, only the core event configuration.

Trang này được dùng để nhập thông tin sự kiện trực tiếp từ tập tin ngăn cách bằng dấu phẩy ( CSV ) vào kho dữ liệu sự kiện. Giới hạn của việc tải lên nằm ở chỗ không hỗ trợ phần câu hỏi đính kèm mà chỉ có những thông tin sự kiện quan trọng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-05-01 18:45:09 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as